مقالات علمی شرکت یلدای سهند

لوگوی شرکت سیستمهای برق خورشیدی یلدای سهند

مقالات علمی شرکت یلدای سهند

مقاله در زمینه سیستمهای برق خورشیدی و مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست (شرکت یلدای سهند)

سلول‌های خورشیدی فیلم نازک کادمیوم-تلوراید با روش رسوب گذاری در دمای پایین
تاثیر تصفیه کادمیوم کلراید بر ویژگی‌های سلول‌های خورشیدی کادمیوم تلوراید تهیه‌ شده از روش‌های رسوب فیزیکی بخار و CSS (close-spaced sublimation)
خصوصیات ساختاری و نوری لایه‌ های نازک نانوذرات کادمیوم سولفید رسوب ‌شده به روش اسپری پیرولیز
سلول های خورشیدی کادمیوم-تلوراید تهیه شده از روش های CSS (close-spaced sublimation) و رسوب دهی فیزیکی بخار
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی در لوله با پُرکُن میله ای و استفاده از مبدل چند لوله‌ای
انتقال حرارت جابجایی و تابشی در یک لوله با پُرکُن میله ای و استفاده از مولتی داکت در دمای بالا
انتقال حرارت جابجایی و تابشی در یک لوله با پُرکُن میله ای و استفاده از پُرکُن لانه زنبوری در دمای بالا
انتقال حرارت جابجایی و تابشی در لوله با استفاده از لوله پرکن میله‌ای در دمای بالا
تدوین چارچوب رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی
طراحی الگوی سازمان مردم نهاد زیست محیطی با رویکرد رهبری اثربخش
نقش مدیران در برقراری تعادل کار و زندگی کارکنان ستادی


جدیدترین مطالب سایت :