ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

1-صداقت و امانت داری: خودکنترلی در کار- بیان واقعیت و پرهیز از دروغ گویی با التزام به حفظ اسرار شرکت و مشتریان آن پرهیز از خودنمایی شفافیت در کار

2-مدیریت زمان: عدم هدر داد زمان برنامه ریزی صحیح در کارعدم استفاده از زمان و وقت کاربه امور غیرکاریتحویل بهموقع کار

3- خلاقیت و نوآوری: نسبت به کار قبلی ، طرح و راهکاری نو بکار گیرند و کار جدید نسبت به کار قبلی ارزش افزوده ای داشته باشد.

4- کیفیت در انجام کار: انجام کار دقیق و استاندارد و بدون خطا و نقص

5- مشتری مداری: حفظ کرامت انسانی مشتری  شناسایی و رفع نیاز مشتری – انجام کار طبق مفاد قرارداد و عمل به تعهدات  ارائه خدمات پس از فروش بهینه و به موقع   نظم در انجام کار  حفظ اسرار مشتری


جدیدترین مطالب سایت :