ضرورت توجه صنایع به سیستم‌ برق خورشیدی و سایر انرژی های تجدیدپذیر بعنوان مسئولیت اجتماعی

انرژی برق خورشیدی و پاک برای صنایع ، صنعت ، کارخانه ها و کارگاه ها

ضرورت توجه صنایع به سیستم‌ برق خورشیدی و سایر انرژی های تجدیدپذیر بعنوان مسئولیت اجتماعی

ضرورت توجه صنایع به سیستم‌ برق خورشیدی و سایر انرژی های تجدیدپذیر بعنوان مسئولیت اجتماعی

از جمله بحران‌های عظیم که بشر امروز به مرور درگیر آن خواهد شد، آلودگی بیش از حد محیط زیست به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی است کهبا مطرح شدن جایگزینی انرژی‌های نو این مشکل برطرف خواهد شد.

با ظهور انقلاب صنعتی و نیاز به احتراق سوخت‌های فسیلی، میزان گازهای مضر از جمله در جو بیش از اندازه افزایش یافته است که این اتفاق سبب بروز تأثیراتی منفی بر اکوسیستم خواهد بود.انرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژی‌ها گفته می‌شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می‌گردد؛ مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه‌های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده. از هیدروژن نیز که در پیل‌های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده می‌شود.(شکل یک)


جدیدترین مطالب سایت :